Порядок прийому громадян

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в Управлінні Держпраці у Закарпатській області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Управління Держпраці
у Закарпатській області
від  03.11.2015 №64

Порядок
 організації та проведення особистого  прийому громадян
в Управлінні Держпраці у Закарпатській області

1. Загальні положення

1.1.  Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в Управлінні Держпраці у Закарпатській області (далі – Управління).
1.2.  Особистий прийом громадян в Управлінні проводиться відповідно до статті 22 Закону України « Про звернення громадян».
1.3. Начальник Управління, його заступники, керівники структурних підрозділів Управління проводять особистий прийом громадян в своїх службових кабінетах відповідно до Графіка особистого прийому громадян керівництвом Управління Держпраці у Закарпатській області.
Під час прийому громадян начальником Управління та його заступником до розгляду порушених питань можуть залучатись фахівці відповідних структурних підрозділів.
1.4. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян: жінки, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня»; інваліди Великої Вітчизняної війни; Герої Соціалістичної Праці; Герої Радянського Союзу; Герої України.
1.4. Особлива увага приділяється вирішенню проблем з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім`ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.
1.5. Вхід громадян в приміщення Управління вільний.
1.6. Інформація про порядок проведення і Графік особистого прийому громадян керівництвом Управління Держпраці у Закарпатській області розміщується на веб-сайті Управління, а також у приймальні Управління.

2. Організація особистого прийому громадян

2.1.  осадові особи Управління, які проводять особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», Указами Президента України від 19 березня 1997 року № 241 «Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення», від 13 серпня 2002 року № 700 «Про додаткові засоби щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» та від 14 квітня 2004 року № 434 «Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів», іншими актами та цим Порядком.
2.2. Забороняється відмова громадянинові в особистому прийомі з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
2.3. Особистий прийом громадян проводиться від імені Управління. Прийом починається з пропозиції відвідувачу назвати своє прізвище, ім`я та по-батькові, місце проживання, а також викласти суть питання, з якими він звертається, та вивчення документів й інших матеріалів, що подаються громадянином для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).
Не допускається з`ясування відомостей  про особу громадянина, що не стосується його звернення.
2.4.  Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.
На прийомі громадян можуть бути присутніми їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.
2.5. У разі, коли вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Управління, посадова особа пояснює громадянинові до якого органу державної влади, підприємства, організації чи установи необхідно звернутися і за можливості сприяє цьому (надає інформацію про місце знаходження, номер телефону, тощо).
2.6. Керівництво Управління зобов`язане забезпечити особистий прийом усіх громадян у день їхнього звернення з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку Управління та визначеного Графіком особистого прийому громадян часу. Несвоєчасний початок особистого прийому та припинення його раніше встановленого строку – не допускається.
2.7. Якщо порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові запропоновується викласти його у формі письмового звернення.
Письмове звернення, яке подається громадянином на особистому прийомі, оформлюється відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян».
Письмові звернення розглядаються у порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.
Про результати розгляду звернення громадянину надається усна або письмова відповідь (за його бажанням).
2.8. Повторний прийом громадян з питання, яке вже розглядалося проводиться в разі, якщо питання, порушене у першому зверненні не було вирішено по суті.
У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з`ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз`яснення.
2.9. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об`єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348 (із змінами).
2.10. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються Сектором звернення громадян та доступу до публічної інформації.
2.11. Сектор звернення громадян та доступу до публічної інформації здійснює узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, щокварталу інформує про це начальника Управління.