Гігієна праці та експертиза умов праці

Медогляди працівників при роботі з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

           Візуальний дисплейний термінал включає в себе візуальний дисплей, клавіатуру і друкуючий пристрій (лазерний, струменевий або матричний). Візуальний дисплей - це вихідний електронний пристрій для візуального відображення інформації, яка надходить від електронно-обчислювальних машин (далі-ЕОМ) та інших технічних засобів і систем вимірювальних приладів, датчиків технологічного обладнання тощо). ВДТ входять переважно до складу ЕОМ (комп’ютерів), а також можуть бути частиною виробничого обладнання (як пульти керування), медичного лікувального і діагностичного обладнання(комп’ютерних томографів), тощо.

          Із позицій гігієни монітори є найбільш несприятливими елементами ВДТ. За принципом дії їх поділяють на: монітори на основі електронно-променевої трубки,монітори на основі рідких кристалів, плазмові, органічні світлодіодні монітори, монітори електростатичної емісії, монітори на основі пластику, що світиться.

В залежності від типу монітору та його характеристик вони можуть спричиняти різну несприятливу дію на організм людини.

             ВИРОБНИЧI ЧИННИКИ, ПОВ'ЯЗАНI 3 РОБОТОЮ ВДТ ЕОМ

Психофiзiологiчнi:

- напруження органу зору

- нервово-емоцiйне напруження

- гiподинамiя; вимушена робоча nоза;  

- напруження  окремих  групп м'язiв передплiччя, кистей та пальцiв рук- виникає  

  внаслiдок   виконання дрiбних стереотипних рухiв

-монотоннiсть npaцi

Фiзичнi:

- змiннi електромагнiтнi nоля - рентгенiвське, ультрафiолетове, оптичне, інфрачервоне,   

 радiочастотне випромiнювання;

- електростатичнi поля;

- нерацiональне  освiтлення -недостатня або (та) нерiвномiрна ос­вiтленiсть, вiдбита  

  блискучiсть,   нерацiональний розподiл яскравостi в полi зору;

- шум вiд роботи принтерiв (переважно матричних i струменевих), ска­нерiв, дисководiв,

  вентиляторiв охолодження комп'ютера);

- змiна iонного складу повiтря;

- вiбрацiя внаслiдок роботи матричних i струменевих принтерiв;

- пил паперу i тонеру, що виникає при друкуваннi на лазерних принте­рах на   

   низькосортному пanepi.

Хiмiчнi:

-леткi хiмiчнi речовини, що видiляються у nовiтря робочої зони з полi­мерiв  i пластмас, з яких виготовлений комn'ютер та iншi периферичнi при­строї:

-дiоксин, фуран, nолiхромованi бiфенiли тощо;

-озон,що видiляється niд час роботи деяких моделей монiторiв i лазерних принтерiв;

-хлоровмiснi сполуки, що видiляються при використаннi для друку на лазерних принтерах паперу, який вiдбiлений хлором;

-леткi компоненти чорнил i тонерiв, що видiляються при друкуваннi на струменевих i лазерних принтерах;

Бiологiчнi:

-деякi види nатогенних мiкроорганiзмiв, що nередаються контактним шляхом  через клавiатуру i мишу рiзним користувачам одного комп'ютера.

            Процедура проведення медичних оглядів працівників певних категорій визначена наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій». Порядок призначений для: працівників , зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року.

           Гігієнічна оцінка умов та характеру праці  на робочих місцях  проводиться відповідноі до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених Наказом МОЗ України від 08.04.2014р. №248  та залежить від фактично визначених рівнів впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу та з урахуванням їх можливої шкідливої дії на здоров’я працівника. Згідно пункту 3.1 Наказу МОЗ України від 21.05.2007р.№246,  роботодавець організовує  лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають періодичним медоглядам.

         Відповідно до Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженої наказом МОЗ від 08.04.2014 р. N 248, шкідливі умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи та здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника та/або його нащадків.  Віднесення робіт до категорії із шкідливими і важкими умовами праці здійснюється на підставі результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці, яка проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. N 442.

         При проведенні атестації робочих місць працівників з ВДТ  під час дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу необхідно враховувати наявність вищевказаних потенційних джерел шкідливих і небезпечних факторів, які при певних умов  можуть стати причиною погіршення в стані здоров’я працівників, підвищення частоти захворювань різної етіології, можуть спричинити виникнення професійного або виробничо-обумовленого захворювання.                       

         Відповідно до Постанови КМУ від 8 листопада 2000 р. № 1662 «Про затвердження    переліку професійних захворювань» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №294 від 26.04.2017р.) визначені  захворювання, які можуть бути викликані роботою з відео-терміналами, а саме  у  операторів комп'ютерного набору:

  1. Дисоціативні моторні розлади, у тому числі писальний спазм;
  2. Захворювання периферичної нервової системи:

моно- і полінейропатії верхніх і нижніх кінцівок, у тому числі компресійні та вегетативно-сенсорні; радикулопатії (шийного, попереково-крижового рівнів); радикуломієлопатії (шийного та попереково-крижового рівнів);

  1. Захворювання кістково-м'язової системи та сполучної тканини:

хронічні міофібрози передпліччя і плечового поясу, тендовагініти,стенозуючі лігаментози, стилоїдози (ліктьовий, плечовий), епікондиліт; бурсити гострі та хронічні ліктьового і колінного суглобів; періартрози (плечо-лопатковий, ліктьовий, колінний), артрози, остеоартрози (тієї ж локалізації); остеохондропатії (остеонекрози), у тому числі хвороба Кінбека, остеохондрит розшаровний та інші.

                Слід враховувати, що перелік небезпечних та шкідливих речовин і виробничих факторів, вплив яких може викликати професійне захворювання, робіт та виробництв, на яких можливе виникнення професійного захворювання, не є вичерпним (Інструкція  про застосування переліку професійних захворювань, затверджена на виконання Постанови КМУ від 8 листопада 2000 р. № 1662 «Про затвердження    переліку професійних захворювань»).                 

            

 

Підготувала

Світлана Кавранська,

головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці