Гігієна праці та експертиза умов праці

Про контроль шкідливих факторів виробничого середовища

         За даними офіційної статистичної звітності в Закарпатській області, в 2015 році проведено лабораторні дослідження  проб повітря закритих приміщень і робочої зони на пари та гази, пил і аерозолі - на 108 об’єктах, та фізичних факторів навколишнього середовища (освітлення, шум,вібрація, електромагнітні поля радіочастот, оптичне випромінювання, метеофактори_ - на 119 об’єктах. Право на проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці мають лише лабораторії, які атестовані державною санітарно-епідеміологічною службою Міністерства охорони здоров’я України та отримали відповідне свідоцтво.

       Здебільшого  проведення досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу зведено тільки до атестації робочих місць, яка відповідно до вимог чинного законодавства повинна проводитися не рідше  1 разу у 5 років. З урахуванням зазначеної кількості  досліджених проб та вимірювань явно недостатньо здійснення контролю за утриманням виробничих, побутових та інших приміщень промислових підприємств відповідно до вимог санітарних норм, для об’єктивної оцінки умов праці, визначення ступеня ризику факторів виробничого середовища,  моніторингу впливу шкідливих факторів на здоров’я працюючих.

     Необхідно зазначити, що вимоги чинного законодавства та чинних нормативних документів визначають загальні положення щодо порядку організації та проведення виробничого контролю.

     Метою виробничого контролю є забезпечення безпеки та (або) нешкідливості для людини й існуючого середовища шкідливого впливу об’єктів виробничого контролю шляхом належного виконання санітарних правил, санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів, організації та здійснення контролю за їх виконанням.

     Юридичні особи та фізичні особи-підприємці відповідно до здійснювальної ними діяльності зобов’язані  виконувати вимоги санітарного законодавства, зокрема:

у випадках, передбачених санітарними нормами, забезпечувати лабораторний контроль за виконанням вимог цих норм щодо безпеки використання (зберігання, транспортування тощо) шкідливих для здоров’я речовин та матеріалів, утворюваних внаслідок їх діяльності викидів, скидів, відходів та факторів, а також готової продукції (ст.7 Закону України» Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»).

      Зокрема, згідно із санітарно-гігієнічними і санітарно-протиепідемічними правилами і нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе раб очей зоны» № 4617-88, вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони підлягає контролю відповідно до вимог методичних вказівок «Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны» від 29.09.1985 р. № 3936. Відповідно до п.4.2.5 ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», періодичність контролю (за винятком речовин, зазначених у п. 4.2.4) встановлюється залежно від класу небезпеки шкідливої речовини:

для  І класу небезпеки -  не рідше ніж 1 раз на 10 днів;

        ІІ класу –               -  не рідше ніж 1 раз на місяць;

        ІІІ і ІV класів         - не рідше ніж 1 раз на квартал.

       Залежно від конкретних умов виробництва періодичність контролю може бути змінена за узгодженням з органами державного санітарного нагляду. За встановленого відповідно вмісту шкідливих речовин ІІІ, ІV класів небезпеки рівня ГДК допускається контроль не рідше ніж 1 раз на рік.

       Таке зменшення кратності можливе тільки для речовин ІІІ та ІV класу, для речовин І та ІІ класу небезпеки зменшення кратності не передбачено.

       Дослідження рівнів шуму на робочих місцях не рідше ніж 1 раз на рік мають проводити згідно з вимогами п.3.3 ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

       Згідно з п. 9.6 ДСН 3.3.6.039-99 «Державні  санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації» контроль рівнів загальної та локальної вібрації на робочих місцях повинен проводитися під час введення в експлуатацію і далі 1 раз на рік

       Вимірювання параметрів мікроклімату на робочих місцях не рідше ніж двічі на рік (теплий і холодний період року), а також під час приймання в експлуатацію нового технологічного устаткування, внесення технічних змін до конструкцій устаткування, що діє, організації нових робочих місць повинні проводитися відповідно до вимог п. 3.2 ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень».

      Для вирішення питання щодо організації робочих місць, тривалості робочої зміни тощо слід проводити дослідження рівнів напруженості електромагнітного поля чи щільності електромагнітних полів (ЩЕП) згідно з вимогами ДСН 3.3.6.069-2002 «Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами електромагнітних полів»

     Отже, роботодавцю необхідно керуватися саме чинним законодавством та нормативними актами для забезпечення лабораторного контролю за виконанням вимог санітарного законодавства.