Структура

Структура Управління Держпраці у Закарпатській області

Завантажити

Основні функції структурних підрозділів

Відділ з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів:

1.бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення;

2. здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;

3. здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства про зайнятість населення з питань дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;

3. здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу про вакансії (прийом на роботу);

4. здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (управління у Закарпатській області, відділення в районах і містах обласного значення) законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

5. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів у частині реєстрації у регіональному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів, подання ними звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;

6. здійснює в установленому законодавством порядку державний нагляд (контроль) за діяльністю робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (управління у Закарпатській області, відділення в районах і містах обласного значення);

7. проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, у тому числі з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СШД;

8. здійснює за дорученням керівництва Управління Держпраці розгляд в установленому порядку звернень громадян, скарг, заяв, листів підприємств, установ, організацій з питань віднесених до компетенції Держпраці України і за результатами розгляду готує проекти відповідей;

9. видає в установленому порядку роботодавцям, суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, а також фондам загальнообов’язкового державного страхування обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції Управління Держпраці, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;

10. складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладає адміністративні стягнення;

11. здійснює фіксацію процесу проведення перевірок з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

12. накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства, невиконання розпоряджень посадових осіб Управління Держпраці;

13. надсилає матеріали перевірок до правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального правопорушення;

14. разом з представниками інших органів виконавчої влади бере участь у комісіях із розслідування нещасних випадків на виробництві;

15. забезпечує своєчасну підготовку, складання та надання звітів за результатами здійснення контрольно-наглядових функцій з питань віднесених до компетенції Держпраці України;

16. забезпечує надання інформації про результати проведених перевірок до відомчої звітності відповідної автоматизованої системи;

17. забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні та реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом у межах своїх повноважень;

18. організовує роботу з ведення діловодства відповідно до встановлених вимог;

Відділ з питань гігієни праці

Основними функціями відділу є:

1) реалізація державної політики у сфері гігієни праці;

2) здійснення комплексного управління  гігієною праці на обласному рівні;

3) здійснення державного нагляду та контролю за додержанням підприємствами, організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування (далі – роботодавці) законодавства з питань гігієни праці;

4) надання консультацій, рекомендацій та пропозицій щодо застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;

5) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Відділ нагляду в будівництві, енергетиці, машинобудуванні, котлонагляді та на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки

 

Основними функціями відділу є:

1. реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці. поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду;

2. здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному рівні;

3.здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;

4. організація та здійснення  державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об'єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об'єктів Єдиної газотранспортної системи.

Відділ інспекційної роботи, ринкового нагляду, надання адміністративних послуг, розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму

Основними функціями відділу є:

1. здійснення комплексного управління у сфері промислової безпеки, охорони праці, а також контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

2. організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань: промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;

3.  контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

4.  участь у розробці проектів регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює їх виконання;

5.  здійснення згідно із законодавством державного нагляду та контролю у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами, у тому числі з проведення ідентифікації та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

6. облік об’єктів підвищеної небезпеки;

7.  здійснення відомчої реєстрації та  облік великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

8. реєстрація підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, об'єктів нафтогазового комплексу та інших об'єктів;

9. реєстрація декларацій безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

10. проведення перевірки комплектності документів, що надійшли від роботодавців в центр надання адміністративних послуг на одержання дозволу, а також їх відповідність законодавчим та нормативно-правовим актам з охорони праці;

11. оформлення, переоформлення, видача проектів дозволів та їх дублікатів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог законодавства через центр надання адміністративних послуг;

12. нагляд за дотриманням вимог порядку проведення навчання і перевірки знань з питань промислової безпеки, охорони праці посадових осіб та працівників;

13. участь у роботі з удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до її компетенції;

14. організаційно – методичне забезпечення державного нагляду та планування робіт, державного ринкового нагляду у визначеній сфері відповідальності;

15. звітність з наглядовій діяльності відповідно до вимог Державної служби України з питань праці;

16.   аналіз та оцінка стану охорони праці і промислової безпеки в області;

17. контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;

18. організація проведення: а) розслідування та  облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, підготовка пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам; б) технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних із використанням газу в побуті, а також видача за результатами таких розслідувань обов’язкових до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами рішення;

19. участь у проведенні соціального діалогу та взаємодії із професійними спілками і організаціями роботодавців з питань розроблення і реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду; у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві; 

Відділ нагляду в АПК, СКС на транспорті та зв'язку

 Основними функціями відділу є:

1. здійснення комплексного управління у сфері промислової безпеки, охорони праці, а також контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

2. організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань праці;

3. промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

Відділ бухгалтерського обліку, фінансово-господарського та інформаційного забезпечення

Основними функціями відділу є:

1. відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;         

2. забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;           

3. забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;         

4. здійснення господарсько-технічних заходів щодо придбання, використання  та системного оновлення оргтехніки, комп’ютерних систем технічних засобів праці та інформаційних технологій .         

5. запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів. 

Сектор з питань експертизи умов праці

 Основними функціями сектору є:

1.Реалізація державної політики щодо соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими і важкими та особливо  шкідливими і особливо важкими умовами праці на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від їх форм власності, виду діяльності, господарювання, та у фізичних осіб, які використовують найману працю, на території області;

2.Здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці.

3.Здійснення контролю за правильністю застосування

- списків  виробництв, робіт,  професій,  посад і показників, зайнятість в яких дає право на  пенсію  за  віком  на пільгових умовах (461-2016-п);- Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в  яких  дає  право  на  щорічні  додаткові відпустки за роботу із шкідливими  і важкими умовами праці та за особливий характер праці (1290-97-п);  - Переліку  виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими  умовами  праці,  робота  в яких дає право на скорочену тривалість  робочого  тижня  (163-2001-п);-  Переліків робіт із особливо  шкідливими  і  особливо  важкими та шкідливими і важкими умовами  праці,  на яких встановлюється підвищена оплата праці, та інших  нормативно-правових  актів,  відповідно  до  яких надаються пільги  та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці.

4. Участь у роботі комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років при Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області

 Сектор юридичного забезпечення

Основними функціями сектору є: 

1) організація та бере  у забезпеченні реалізації державної правової політики в діяльності Управління, правильного застосування законодавства в Управлінні, у представленні інтересів Управління в судах;

2) розроблення та участь у розробленні проектів актів з питань, що належать до компетенції Управління;

3) перевірка відповідності законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальнику Управління, погоджування (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів; 

4)  інформування начальника Управління про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

5) узагальнення практики застосування законодавства у відповідній сфері, підготовка пропозиції щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд начальника Управління для вирішення питання щодо підготовки проектів актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до Державної служби України з питань праці;

6) розгляд проектів актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Управління;

7) організація роботи, пов’язану з укладенням договорів,  участь у підготовці договорів та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Управління, а також погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

8) контроль за належним здійсненням реєстрації, зберігання та ведення реєстру правочинів, стороною в яких виступає Управління;

9) організація претензійної та позовної роботи,  контроль за її проведенням;

10) аналіз результатів господарської діяльності Управління, вивчення умов і причин виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стану дебіторської та кредиторської заборгованості;

11) аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Управлінням, підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та участь в організації роботи з відшкодування збитків;

12) сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подання начальнику Управління письмового висновку з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

13)  облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечення підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

14) збір інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

15) роз’яснення застосування законодавства, надання консультації з питань, що належать до компетенції Управління, а також  розгляд звернень громадян, звернення та запитів народних депутатів України;

16) здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників Управління;

17) забезпечення в установленому порядку представлення інтересів Управління в судах та інших органах.

 

Сектор персоналу

Основними функціями Сектору персоналу є:    

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом в Управлінні;

2) забезпечення здійснення начальником Управління своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) забезпечення організаційного розвитку Управління;

4) добір персоналу Управління;

5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

7) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

Сектор документального забезпечення та контролю

Основними функціями Сектору є:

1. установлення єдиного порядку документування та організації роботи зі службовими документами;

2. розроблення та впровадження нормативно-правових актів з питань ведення діловодства в Управлінні;

3. методичне керівництво та контроль за дотриманням установленого порядку роботи зі службовими документами у структурних підрозділах Управління;

4. сприяння скороченню документообігу;

5.  упровадження сучасних автоматизованих систем у роботу зі службовими документами;

6. здійснення контролю за виконанням документів у встановлені строки;

7. організація роботи з документами, що містять службову інформацію

Сектор звернення громадян та доступу до публічної інформації:

1. забезпечує додержання прав громадян на звернення та особистий прийом згідно з чинним законодавством України, поновлення порушених прав;

2. забезпечує створення та функціонування Гарячих ліній і Телефонів довіри, проведення широкої роз'яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом;

3. забезпечує прийняття та розгляд звернень громадян, що подаються з використанням мережі Інтернет;

4. забезпечує у встановленому порядку реєстрацію звернень громадян, надсилає помилково надіслані до Управління звернення громадян за належністю і повідомляє про це громадян;

5. інформує начальника Управління про зміст звернень громадян, готує необхідні матеріали для своєчасного та правильного їх розгляду;

6. здійснює взаємодію з Урядовим контактним центром;

7. проводить консультації та роз'яснення громадянам, які виявили бажання звернутись (або звернулися) на особистий прийом до посадових осіб Управління про порядок вирішення їх питань; 

8. забезпечує своєчасний розгляд пропозиції, заяв і скарг громадян, які надійшли в Управління;

9. веде звітно-облікову документацію з питань, які належать до компетенції Сектору;

10. забезпечує виконання Управлінням обов'язків розпорядника інформації, передбачених ЗУ "Про доступ до публічної інформації";

11. здійснює реєстрації та веде облік запитів на інформацію, які надійшли до Управління в порядку, визначеному ЗУ "Про доступ до публічної інформації", а також депутатських запитів (звернень), адвокатських запитів;

12. організовує прийом таких запитів на інформацію і забезпечує їх своєчасне опрацювання та надання відповідей  у визначені ЗУ "Про доступ до публічної інформації" строки;

13. забезпечує контроль щодо задоволення запитів на інформацію;

14. забезпечує надання роз'яснень запитувачам інформації щодо порядку оскаржень рішень, дій чи бездіяльності Управління стосовно відмови в задоволенні запиту на інформацію, відстрочки в задоволенні запиту, ненадання відповіді на запит, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, невиконання Управлінням обов'язку оприлюднення інформації, а також інших рішень, дій чи бездіяльності Управління, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації;

15. забезпечує направлення запиту на інформацію належному розпоряднику інформації, відповідно до ч.3 ст. 22 ЗУ "про доступ до публічної інформації". 

Головний спеціаліст з питань протидії корупції:

1. здійснює підготовку, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2. надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3. бере участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

4. проводить організаційну та роз’яснювальну роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5. проводить перевірку фактів своєчасності подання декларацій, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

6. здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

7. надає працівникам Управління роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

8. вживає заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Управління, вносить керівництву Управління пропозиції щодо усунення таких ризиків;

9. надає допомогу в заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

10. у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

11. у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інформує в установленому порядку про такі факти керівництво Управління;

12. у разі виявлення факту неподання чи несвоєчасного подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у встановленому законом порядку повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції;

13. веде облік працівників притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

14. розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Управління до вчинення корупційних правопорушень;

15. проводить або бере участь в службовому розслідуванні (перевірці) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства;

16. забезпечує своєчасну підготовку, складання та надання звітів з питань, віднесених до його компетенції;

17. організовує роботу з ведення діловодства відповідно до встановлених вимог;

18. здійснює інші повноваження, визначені законом.