Запобігання проявам корупції

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

 « ЗАТВЕРДЖУЮ »

 

  Начальник Держпраці

в Закарпатській області

 

_____________Б.В.Дорош

 

«   »__________2017року

 

 

 

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

 

    Управління Держпраці  в   Закарпатській області

на друге півріччя 2017 р.

 

  1. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

Антикорупційну програму Управління Держпраці в Закарпатській області на 2017 рік (далі Антикорупційна програма Держпраці) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» та на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265 .

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Держпраці ґрунтуються на необхідності виявлення основних причин допущення порушень і неефективного управління державними ресурсами та їх впливу на результати діяльності, ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків, причинно-наслідкових зв'язків, які можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень.

Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні механізми запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, виявлення корупційних ризиків та забезпечити своєчасне усунення умов і причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об'єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень і вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Таким чином, загальними напрямками з реалізації відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Держпраці визначено проведення серед посадових осіб Держпраці організаційної та роз'яснювально роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції; зміцнення кадрово політики, забезпечення доброчесності осіб керівного складу, формування негативного ставлення до корупції; посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, прозорість у використанні коштів державного бюджету; забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства; забезпечення відкритості та прозорості, участі громадськості у заходах щодо запобігання корупції; здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженою особою з питань запобігання корупції проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів щодо наявності корупційних ризиків; здійснення контролю за дотриманням посадовими особами Держпраці під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, проведення службових розслідувань та надання пропозицій щодо вжиття заходів притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції; забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення до їх вчинення; забезпечення контролю своєчасного подання працівниками Управління Держпраці, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

 

  1. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органу, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків у діяльності Держпраці, які можуть негативно вплинути на виконання покладених на неї функцій і завдань, полягає у визначенні вразливих до ризиків сфер діяльності та проведенні їх аналізу, а також виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності Держпраці, за наявності яких виникає ймовірність вчинення посадовими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень як з метою отримання особистої вигоди чи вигоди заінтересованими суб'єктами, так і узв'язку з власною необізнаністю.

Здійснення об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держпраці є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства. Такий підхід надасть можливість забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності Держпраці та більш раціональне використання ресурсів, що спрямовуються на здійснення Держпраці своєї діяльності.

 

  1. Завдання і заходи Антикорупційної програми Держпраці.

Антикорупційна програма Держпраці складається з трьох розділів:

  1. Заходи з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки;
  2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності структурних підрозділів Управління Держпраці та заходи з їх усунення;
  • Заходи із запобігання та протидії корупції в структурних підрозділах Управлінн Держпраці ;
  1. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

Для забезпечення проведення серед працівників Держпраці організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції уповноваженою особою з питань запобігання корупції Держпраці проводитиметься відповідна робота.

Також уповноваженою особою з питань запобігання корупції Держпраці надається допомога працівникам Держпраці у здійсненні заходів, спрямованих на виконання норм, передбачених розділом VII «Фінансовий контроль» Закону України «Про запобігання корупції».

Крім того, планується оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо запобігання та протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупціиних правопорушень, з метою створення атмосфери суспільної нетерпимості до корупційних форм поведінки та громадського осуду осіб, які вчинили корупційні діяння.

  1. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційиої програми.

Моніторинг, оцінка виконання та періодичний перегляд Антикорупційиої програми Держпраці здійснюється уповноваженою особою з питань запобігання корупції Управління Держпраці.

Одним із завдань уповноваженої особи з питань запобігання корупції Держпраці є координація та моніторинг виконання річної антикорупційиої програми, за результатами якого  готуються, у разі необхідності, пропозиції щодо здійснення в установленому порядку коригування річної антикорупційиої програми Управління Держпраці.

Також Антикорупційна програма Держпраці підлягає перегляду у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових для розгляду пропозицій .

Загалом виконання Антикорупційної програми Держпраці на 2017 рік дасть змогу:

здійснити комплекс невідкладних заходів щодо мінімізації впливу корупції на виконання завдань, які покладено на Держпраці;

зменшити вплив корупціогенних ризиків у діяльності органу; створити ефективні механізми запобігання проявам корупції, недопущення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» у частині конфлікту інтересів, фінансового контролю, етичних стандартів поведінки особами, уповноваженими на виконання функцій держави; впровадити ефективний внутрішній та зовнішній моніторинг; підвищити рівень довіри суспільства до Держпраці.

Головний спеціаліст

 з питань протидії корупції                                                                                            Ю.Е.Пеца

 

«03» липня 2017 р.